Program stowarzyszenia

Biznes i miejsca pracy

Biznes

Edukacja i młodzi

Edukacja

Przestrzeń miasta

Przestrzeń

Społeczeństwo

Społeczeństwo

Mobilność

Mobilność

Środowisko

Środowisko

Sport

Sport

W co wierzymy

Jesteśmy Waszymi sąsiadami i sąsiadkami, mieszkamy pośród Was, w tych samych blokach i na tych samych osiedlach. Jesteśmy Waszymi synami i córkami, wnukami i wnuczkami i jako tacy chcemy czerpać z doświadczenia osób, które to miasto tworzyły i rozwijały, wzmacniać to, co już dobrze działa i dodawać nowoczesne rozwiązania – rozwiązania, które usprawnią te części miasta, które jeszcze nie osiągnęły pełni potencjału. Chcemy to robić dla Was – naszych dziadków i babć, rodziców, małżonków, rodzeństwa, dzieci, dla przyjaciół obecnych i tych jeszcze nieznanych.

Wierzymy, że rolą samorządu jest budowanie opartej na zaufaniu i wspólnych interesach płaszczyzny współpracy.

Wierzymy, że bez zaufania nie ma rozwoju.

Wierzymy, że silne organizacje pozarządowe i lokalny biznes mają potencjał, aby zmieniać naszą rzeczywistość na lepsze, a rolą władzy samorządowej  jest im to ułatwiać i wspierać.

Wierzymy, że mieszkaniec i mieszkanka Konina są ekspertami w zakresie życia w naszym  mieście i jako takich ich głos jest kluczowy.

Wierzymy, że każdy człowiek wnosi coś ważnego do naszego miasta, a rolą miasta jest go wspierać w okresach dla niego trudnych.

Wierzymy, że to, w jaki sposób miasto jest urządzone, wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne mieszkańców.

Wierzymy, że w tym wszystkim nie trzeba być spiętym, formalnym i niedostępnym. Wierzymy zatem w miasto, w którym administracja publiczna działa w przyjaznej atmosferze i nie jest dla mieszkańców “drugą stroną barykady” a sprzymierzeńcem.

Wierzymy we współodpowiedzialność za tworzenie miasta.

Wierzymy, że nowoczesne technologie mogą wspierać kluczowe dla miasta procesy społeczne i gospodarcze.

Biznes i miejsca pracy

Chcemy miasta, w którym przedsiębiorcy – od mikro po dużych – mają swoje miejsce przy stole decyzyjnym, w którym ich potrzeby są nie tylko wysłuchane, ale i dobrze zrozumiane.

Chcemy miasta, w którym dobrze otwiera się i prowadzi biznes nie tylko dzięki uproszczonym procedurom i  przejrzystym zamówieniom publicznym, ale też dzięki atmosferze współpracy i wzajemnego wsparcia oraz rozsądnego lokowania funduszy na rozwój.

Chcemy miasta, w którym osoby poszukujące pracy i pracodawcy poszukujący pracowników otrzymują nowoczesne, mądre wsparcie.

Wierzymy, że samorząd we współpracy z biznesem i organizacjami pozarządowymi jest w stanie znaleźć nowe rozwiązania, które podniosą  jakość życia i pozwolą wszystkim zaangażowanym stronom się rozwijać.

Priorytetowe działania

Lokalny biznes

 1. Stworzenie systemu wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości młodych – w szczególności poprzez:
  1. stworzenie młodzieży możliwości testowania jej pomysłów na biznes w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (formuła m.in. inkubatorów przedsiębiorczości),
  2. nacisk na rozwój kompetencji miękkich wśród młodzieży poprzez systemowe włączanie jej w projekty związane z rozwojem miasta lub wybranych branż,
  3. utworzenie marki „made by koninianin/made by koninianka”, promującej biznes pochodzący z Konina.
 2. Stworzenie na terenie objętym rewitalizacją Międzysektorowego Centrum Biznesu, Kultury i Edukacji, które byłoby przestrzenią dla firm i osób realizujących projekty na styku branż generujących wartość dla lokalnej społeczności, inspirujących i nowatorskich.
 3. Stworzenie profesjonalnej marki turystycznej w porozumieniu z pozostałymi samorządami w regionie. Turystyka może stanowić ważny element składowy promocji Konina.
 4. Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu. Istotnym działaniem w tym zakresie jest budowanie stałych relacji z agencjami, organizacjami i inkubatorami przedsiębiorczości z regionu.
 5. Polityka lokalowa. Sprawdzoną w wielu miastach praktyką jest stworzenie oferty preferencyjnych stawek wynajmu lokali miejskich w strategicznych częściach miasta. Oferta ta skierowana jest w szczególności do firm i organizacji pozarządowych, które swoją obecnością wpłyną na poziom rewitalizacji danego obszaru lub w inny sposób wygenerują dla niego wartość dodaną.
 6. Systemowe wsparcie potencjału innowacyjnego lokalnych firm.

Inwestycje

 1. Doprowadzenie terenów inwestycyjnych do stanu realnej użyteczności – w szczególności ich odwodnienie i zadbanie o profesjonalną promocję.
 2. Centrum Obsługi Inwestorów i Przedsiębiorców obsługiwane przez wielojęzyczny zespół i otwarte w godzinach pracy biznesu. Aktywna i profesjonalna promocja przedsiębiorczości prowadzona online.
 3. Rozwój wyspy Pociejewo w poszanowaniu obszaru Natura 2000 oraz przy zabezpieczeniu terenów zalewowych. Rozwój wyspy powinien odbywać się w oparciu o sport i rekreację, realizowane przez liczne inicjatywy zróżnicowanej wielkości (zamiast jednej wielkiej).
 4. Dalszy rozwój Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Rynek pracy

 1. Miasto wdraża inicjatywy związane z uczeniem się przez całe życie i rozwojem kompetencji cyfrowych mieszkańców. Kluczowe są działania prowadzące do dostosowania lokalnego rynku pracy do zmieniających się potrzeb i uwarunkowań technologiczno-gospodarczych.
 2. Wzmocnienie i usprawnienie komunikacji między szkołami a biznesem – zarówno na poziomie organizacyjnym (np. rady/grupy dialogu), jak i technologicznym (monitoring rynku pracy w czasie rzeczywistym).

Prześlij nam twoje uwagi do tej części programu wyborczego.

Edukacja i młodzi

Chcemy miasta, dla którego uczenie się przez całe życie jest priorytetem, motywem przewodnim.

Chcemy miasta, które rozumie nowoczesne technologie, trendy i zmieniający się rynek pracy na tyle, że potrafi stworzyć warunki do rozwoju dla każdego, czy to wciąż korzystającego z formalnego systemu edukacji, czy mającego za sobą lata pracy zawodowej lub będącego na emeryturze.

Wiemy, że bez edukacji cyfrowej coraz trudniej będzie poruszać się w świecie, dlatego chcemy miasta, które dba o rozwój cyfrowy wszystkich mieszkańców.

Wierzymy, że każdy z nas ma w sobie wiele talentów, a miasto i lokalna społeczność może tylko zyskać na tworzeniu nam miejsc i okazji do ich odnajdywania i rozwoju.

Lubimy i szanujemy młodych i uważamy, że wiedzą, co mówią na temat swojego życia. Chcemy miasta, które umie słuchać i rozumieć potrzeby nowych pokoleń i dbać o nich tak długo, jak w nim mieszkają.

Priorytetowe działania

 1. Powołanie rzecznika lub rzeczniczki młodzieży i wypracowanie w ścisłej współpracy z młodymi mieszkańcami Konińskiej Strategii Rozwoju Młodzieży (na wzór Kielc i województwa świętokrzyskiego, które w pionierski sposób rozpoczęło działania, mające na celu poprawę warunków życia i rozwoju miejscowej młodzieży).
 2. Profesjonalne doradztwo zawodowe, które uwzględnia statystyki mówiące, że 60% dzisiejszej młodzieży będzie pracować w zawodach, które dziś jeszcze nie istnieją a niemal połowa tych nam znanych zostanie zautomatyzowana. Dlatego też ważne jest nowoczesne podejście do kształcenia i rozwoju zawodowego młodzieży i do tworzenia jej warunków do realizowania pomysłów i aspiracji bez konieczności wyprowadzania się z Konina.
 3. Opieka pedagogiczno-psychologiczna. Poziom zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży oraz liczba samookaleczeń i prób samobójczych nie pozostawia wątpliwości, że jednym z priorytetowych działań dla szkół i samorządu powinna być opieka pedagogiczno-psychologiczna młodych. W tym obszarze ważna jest również profilaktyka uzależnień dla młodych, prowadzona w sposób wzmacniający i inspirujący, a nie stygmatyzujący.
 4. Kształcenie w obszarze lokalnego patriotyzmu – podana w atrakcyjny sposób wiedza na temat historii i cech szczególnych naszego regionu może wyzwalać pokłady kreatywności i lokalnej dumy, pozytywnie wpływające nie tylko na samopoczucie mieszkańców, ale i na wizerunek  Konina.
 5. Edukacja cyfrowa. Postępująca technologizacja, również w zakresie usług publicznych (smart city), wymaga od mieszkańców coraz większej biegłości w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami. Szczególnie narażonymi na wykluczenie cyfrowe są osoby starsze, dlatego też to dla nich należy tworzyć programy pozwalające im przyswajać nowe technologie i uczyć się ich obsługi.
 6. Transport i komunikacja dla młodzieży:
  1. przejścia dla pieszych przy wszystkich szkołach i przedszkolach
  2. większa liczba i bardziej efektywna synchronizacja połączeń autobusowych.
 7. Nagrody i stypendia naukowe. Jedną z ważniejszych potrzeb w rozwoju jest potrzeba uznania i budowania pewności siebie. Konińska młodzież ma niespożytą energię i potencjał. Miasto powinno ją za to doceniać nie tylko stypendiami finansowymi, ale też nagrodami w postaci wyjazdów edukacyjnych czy dalszych szkoleń.
 8. Dofinansowanie korzystania z kultury przez młodych. Korzystanie z dóbr kultury rozwija wrażliwość, otwiera na nowe wzorce i pozwala sprawniej poruszać się w abstrakcyjnych tematach, co będzie domeną zawodów przyszłości.

Prześlij nam twoje uwagi do tej części programu wyborczego.

Przestrzeń miasta

Chcemy miasta, w którym na każdym kroku czuć szacunek do przestrzeni i jej historii, szacunek do mieszkańców, którzy dzień w dzień przemieszczają się po ulicach i chodnikach.

Chcemy miasta czystego, schludnego, pełnego zieleni i inspirującej małej architektury.

Chcemy miasta dostępnego dla najbardziej wymagających użytkowników – czy to rodzic z wózkiem, czy osoba z niepełnosprawnościami, czy senior lub seniorka – jeśli im będzie łatwo poruszać się po mieście, to nam wszystkim również będzie wygodniej.

Chcemy miasta, w którym kultura i sztuka nie jest zamknięta w czterech ścianach, a wychodzi w przestrzeń, trafia do wszystkich.

Priorytetowe działania

 1. Konin musi być miastem dostępnym dla wszystkich, bez względu na wiek, obciążenia czy niepełnosprawności. Idea miasta 8:80, czyli takiego, które eliminuje bariery architektoniczne i dla ośmio-, i dla osiemdziesięciolatków, pozwala na ułatwienie poruszania się po mieście wszystkim jego mieszkańcom.
 2. Właściwa troska o zabytki, w tym o nowe zabytki (takie jak hala Rondo) i koniński modernizm. Konin posiada perełki architektoniczne, a troska o nie powinna być dla miasta kluczowa. Niestety, często niszczeją one w rękach prywatnych. Miasto powinno wykupić cenne dla niego zabytki lub stworzyć program ich ochrony poprzez dotacje na remonty dla obecnych właścicieli, a tym samym zadbać o ich odnowienie i nadanie im nowej funkcji (chociażby turystycznej). Wśród takich zabytków wymienić należy przede wszystkich Willę Reymonda (ul. Wojska Polskiego), w której chcemy stworzyć Muzeum Historii Konina czy byłe kino Polonia, które jest doskonałe na centrum kreatywności.
 3. Rewitalizacja Centrum w podziale na (1) Dworcowa/Aleje 1 Maja i (2) aktywizację Starówki. Obecna rewitalizacja utknęła w martwym punkcie. Ważne jest zbudowanie zaufania i umożliwienie efektywnej współpracy między wszystkimi organizacjami, firmami i jednostkami administracyjnymi, dla których rewitalizacja Starówki oraz obszaru Dworcowa/Aleje 1 Maja jest istotna.
 4. Uchwała Krajobrazowa. W mieście panuje chaos przestrzenny wynikający m.in. z wieloletniego braku przemyślanej i wspierającej lokalny biznes uchwały krajobrazowej. Bałagan i brak spójności przysłaniają walory historyczne wielu budynków, deptaków i placów, przez co spędzanie czasu w takiej przestrzeni robi się męczące i mało atrakcyjne.
 5. Uporządkowanie i optymalizacja parkingów. Polityka parkingowa w mieście jest niespójna i w wielu miejscach wręcz nieobecna. Aby podnieść jakość poruszania się wszystkim mieszkańcom, konieczne jest zadbanie o przestrzeń dla pieszych (szczególnie tych z wózkami dziecięcymi lub na wózkach) i o zlikwidowanie dzikich miejsc parkingowych, przy jednoczesnym zadbaniu o odpowiednio zlokalizowane miejsca parkingowe dla mieszkańców.
 6. Stworzenie w Urzędzie Miasta Konina Pracowni Urbanistycznej (plastyk, architekt, ogrodnik miejski). Nowoczesne miasto podchodzi do swojego rozwoju przestrzennego w sposób zaplanowany i systemowy. Standardem jest już oddawanie w ręce specjalistów takich stanowisk jak: plastyk miejski, architekt miasta, miejski ogrodnik. Niewielkim kosztem pozwala to zadbać o naszą wspólną przestrzeń w sposób spójny i przemyślany.
 7. Pradolina łącząca obie części miasta. Dziś miasto nie ma ani funkcjonalnego centrum, ani realnego łącznika między jego starą a nową częścią. Pradolina, przy poszanowaniu ograniczeń środowiskowych, może doskonale pełnić funkcję spajającą miasto i dającą mieszkańcom nowe przestrzenie do rekreacji, relaksu i budowania nowych relacji.
 8. Troska o miejską zieleń i punkty wodne – zmiany klimatu powodują, że miasta zaczynają się zamieniać w tak zwane “wyspy ciepła”. Jest to szkodliwe dla wszystkich mieszkańców, ale w szczególności dla osób, które cierpią z powodu chorób układu wieńcowego i oddechowego. Troska o odpowiednią gęstość terenów zielonych i małych akwenów, obniżających temperaturę powietrza podniesie jakość życia i pozytywnie wpłynie na zdrowie mieszkańców i mieszkanek Konina.
 9. Masterplan oświetleniowy. Światło ma istotny wpływ na bezpieczeństwo (i jego poczucie) w mieście, ale również pozwala wydobywać detale architektoniczne i podkreślać charakter miasta. Podobnie jak w przypadku uchwały krajobrazowej efektywnym działaniem jest przyjęcie tzw. masterplanu oświetleniowego, który nie tylko porządkuje kwestie oświetleniowe, ale też pozwala generować oszczędności dla miasta.
 10. Miasto musi być czyste. Zadbanie o odpowiednią liczbę spójnych i estetycznych koszy na śmieci i regularne sprzątanie miasta w godzinach, które nie zakłócają miejskiego rytmu życia.

Prześlij nam twoje uwagi do tej części programu wyborczego.

Społeczeństwo

Chcemy miasta pełnego szacunku i zaufania. Miasta, w którym każdy z nas wie, że jeśli ma coś ważnego do powiedzenia, to zostanie usłyszany/usłyszana; jeśli chce współtworzyć miasto, to urząd  w tym pomoże.

Nade wszystko chcemy miasta uczciwych, szczerych intencji. Jeśli konsultujemy, to po to, żeby zmieniać, a nie żeby przyklepywać; jeśli oddajemy część budżetu mieszkańcom w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, to po to, żeby oni go zagospodarowali, a nie podzieliły między siebie instytucje publiczne.

Chcemy miasta, które rozumie i szanuje człowieka, który zmaga się z problemami. Miasta, które w aktywny sposób takiej osobie pomaga, a nie spycha jej na margines społeczeństwa.

Priorytetowe działania

 1. Podniesienie jakości i rangi konsultacji społecznych. Kultura dialogu z mieszkańcami oraz danie do dyspozycji lokalnej społeczności narzędzi, dzięki którym będzie ona mogła zgłaszać oraz samodzielnie rozwiązywać kluczowe dla miasta problemy (model panelu obywatelskiego wdrożonego m.in. w Gdańsku i w Lublinie) jest z naszej perspektywy kluczowa dla trwałego i zrównoważonego rozwoju Konina.
 2. Przejrzystość i komunikacja (w tym jawność przetargów i zapytań o dostęp do informacji publicznej). Zaufanie, które jest kluczem do budowania zaangażowania, wymaga ze strony urzędu miasta szczególnej dbałości o Przejrzystość decyzji i wydatkowania środków publicznych. Dlatego tak istotne jest wdrożenie rozwiązań, które umożliwiają mieszkańcom łatwy i szybki dostęp do danych publicznych. Dotyczy to również jasnej ścieżki awansu w urzędzie miasta i pozostałych jednostkach administracji samorządowej, a tym samym w niektórych przypadkach odblokowanie ścieżek awansu dla młodych.
 3. Reforma Konińskiego Budżetu Obywatelskiego . W obecnej formule budżet obywatelski jest dysfunkcyjny. Umożliwia on bowiem przejęcie inicjatywy przez jednostki podlegające samorządowi, które mają inne możliwości pozyskiwania środków na planowaną działalność. Niskie jest również w konsekwencji zaufanie mieszkańców do procesu i zaangażowanie w niego.
 4. Wprowadzenie Rad Osiedlowych i budowanie rozwiązań na poziomie lokalnym, czyli na poszczególnych osiedlach.
 5. Troska o osoby zagrożone wykluczeniem i wykluczone, degettoizacja. Obecna polityka miejska pogłębia problemy związane z wykluczeniem społecznym. Konieczne jest zaprzestanie procesu gettoizacji biedy i wdrożenie aktywnych polityk umożliwiających osobom w kryzysie powrót do sprawnie funkcjonującej społeczności miejskiej.
 6. Współpraca z gminami w ramach aglomeracji oraz sąsiednimi powiatami. Rosnąca mobilność wymusza rozpatrywanie wyzwań społeczno-gospodarczych z perspektywy ponadlokalnej. Współpraca z sąsiednimi gminami i powiatami powinna prowadzić do podniesienia jakości usług publicznych świadczonych mieszkańcom i mieszkankom we wszystkich gminach.

Prześlij nam twoje uwagi do tej części programu wyborczego.

Mobilność

Chcemy miasta, po którym łatwo się poruszać bez względu na to, jakim budżetem się dysponuje. Chcemy miasta przyjaznego dla pieszych i rowerzystów, ze sprawną komunikacją miejską.

Chcemy miasta dobrze skomunikowanego z cały regionem, które potrafi w tym obszarze współpracować z innymi samorządami.

Chcemy miasta, które promuje i wspiera ekologiczny transport i priorytetowo traktuje właśnie te środki transportu, które nie zatruwają środowiska, a wspierają naszą aktywność fizyczną.

Priorytetowe działania

 1. Standardy budowy dróg muszą zostać zaktualizowane i uwzględniać nowoczesne techniki i materiały korzystnie wpływające zarówno na komfort poruszania się, jak i na obciążenia dla otoczenia generowane przez ruch kołowy.
 2. Zmiana modelu zarządzania mobilnością. Priorytetem powinien być transport pieszy, rowerowy i publiczny. Miasta w Polsce i na świecie wycofują już ruch kołowy z tych części miast, które najbardziej on obciąża, a które przy często niewielkich nakładach są w pełni dostępne przy wykorzystaniu innych metod transportu. Wpływa to korzystnie nie tylko na jakość środowiska, ale i na zdrowie mieszkańców.
 3. Bezpieczne przejścia dla pieszych. Nowe technologie pozwalają zdecydowanie  ograniczyć liczbę wypadków na przejściach dla pieszych. Inwestycja w takie przejścia w najbardziej newralgicznych punktach w mieście jest w związku z tym szalenie istotna.
 4. Zmiana polityki inwestycyjnej. Jakość poruszania się po mieście w znacznie bardziej efektywny sposób podnoszona jest przez liczne drobne inwestycje zamiast jednej wielkiej (często dyskusyjnej), dlatego ważniejsze z perspektywy miasta powinno być interweniowanie we wszystkich tych miejscach, w których płynny i wygodny ruch jest utrudniony przez stosunkowo niewielkie z poziomu miasta utrudnienia. Nie oznacza to całkowitej rezygnacji z dużych inwestycji, a jedynie bardziej równomierne rozłożenie akcentów.
 5. Ścieżki rowerowe i stojaki na rowery. Uzupełnienie sieci tras rowerowych (w szczególności budowa ścieżki rowerowej do Cukrowni/Łężyna) w oparciu o materiały, które podnoszą komfort i bezpieczeństwo jazdy.
 6. Komunikacja miejska efektywnie połączona z komunikacją podmiejską i powiatową. Bardzo uciążliwa dla mieszkańców jest nieefektywna organizacja rozkładu jazdy MZK i brak węzłów północ-południe. Istotne jest w związku z tym wypracowanie nowego modelu komunikacji, w tym utworzenie biletu aglomeracyjnego (PKS i MZK).
 7. Elektromobilność. Zaplanowanie inwestycji wspierających przejście na samochody elektryczne i hybrydowe powinno zostać zrealizowane z wyprzedzeniem generującym dodatkowe zachęty dla indywidualnych użytkowników.
 8. Uporządkowanie miejsc parkingowych (patrz: Przestrzeń miasta)

Prześlij nam twoje uwagi do tej części programu wyborczego.

Środowisko

Chcemy miasta, które podejmując jakiekolwiek decyzje na uwadze ma troskę o środowisko naturalne i zdrowie swoich mieszkańców.

Chcemy miasta, które szanuje swoje tereny zielone i rozumie, że bez nich mieszkańcy i mieszkanki narażone są na choroby wynikające z zanieczyszczonego powietrza, przegrzanego miasta, braku dostępu do terenów rekreacyjnych.

Chcemy miasta, które rozumie, że zdrowie fizyczne i psychiczne mieszkańców nie jest dziełem przypadku, a w dużym stopniu wynika z tego, jak funkcjonuje i jak zorganizowane jest samo miasto.

Priorytetowe działania

 1. Czyste powietrze. Zanieczyszczenie powietrza jest jedną z najbardziej powszechnych przyczyn chorób przewlekłych w naszym społeczeństwie. Dlatego też istotne jest zadbanie o wymianę nieekologicznych metod ogrzewania (szczególnie na obszarze objętym rewitalizacją) i podpięcie możliwie dużej liczby gospodarstw domowych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Działania te powinny uwzględniać również właściwe ocieplenie budynków, w tym obiektów użyteczności publicznej.
 2. Szacunek dla zieleni. Troska o pomniki przyrody oraz stare drzewostany nie objęte jeszcze ochroną prawną jest istotna nie tylko ze względu na środowisko, ale też estetykę miasta.
 3. Eliminacja wysp ciepła w mieście. Wypełnienie przestrzeni, w której dominuje beton i asfalt elementami zielonymi (w tym wertykalnymi ścianami zielonymi i ogrodami na dachach), małymi akwenami, wodotryskami oraz małą architekturą (w szczególności drewnianą) pozwala obniżyć temperaturę w mieście i dać mieszkańcom wytchnienie podczas coraz cieplejszych okresów letnich.
 4. Aktywna profilaktyka. Tworzenie miejsc sprzyjających aktywności fizycznej i budowaniu relacji może pomóc obniżyć liczbę osób cierpiących na choroby cywilizacyjne, takie jak otyłość, cukrzyca typu II, zaburzenia ze spektrum depresji i nerwic. Wdrażanie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i biznesem programów profilaktycznych może pozwolić na utworzenie wielopoziomowej sieci wsparcia, dzięki której łatwo będzie zadbać o własne zdrowie i indywidualną jakość życia.
 5. Mała retencja wodna w mieście. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, które mogą zapobiec skutkom nagłych powodzi w mieście, np. zapobieganie zalewaniu przejścia między Zatorzem a Centrum.

Prześlij nam twoje uwagi do tej części programu wyborczego.

Sport

Priorytetowe działania

 1. Poprawa jakości bazy sportowej, która na tle innych miast (również mniejszych) jest bardzo niska. Odświeżenia i modernizacji wymagają konińskie stadiony oraz główne hale sportowe – Hala Rondo oraz Szermiercza. Tej drugiej ze względu na warunki techniczne groziła utrata praw do organizacji Mistrzostw Europy Kadetów.
 2. Reforma systemu dotacji dla klubów sportowych. Do
Top
Rozmiar czcionki
Kontrast