Darowizna

DZIĘKUJMY ZA WASZE WSPARCIE 

Regulamin wpłat datków na Komitet Wyborczy Wyborców Zmieniamy Konin

Komitet Wyborczy Wyborców Zmieniamy Konin
Ul. Poznańska 158, 62-510 Konin
NIP 6653017204, REGON 381116210
NUMER KONTA

§ 1

Słownik
1. KWW Zmieniamy Konin – oznacza Komitet Wyborczy Wyborców Zmieniamy Konin z adresem ul. Poznańska 158, 62-510 Konin
2. Darczyńca – osoba wpłacająca darowizny na kampanię Komitetu Wyborczego Wyborców za pośrednictwem Serwisu
3. Serwis – oznacza serwis „www.zmieniamykonin.org” prowadzony przez Komitet Wyborczy Wyborców Zmieniamy Konin na stronie internetowej pod adresem „www.zmieniamykonin.org”.
4. Formularz – oznacza formularz internetowy, przy pomocy którego Darczyńca może zadeklarować dokonanie darowizny..
5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

§ 2

Celem Serwisu jest umożliwienie Darczyńcom wpłaty środków przeznaczonych na finansowanie działalności KWW Zmieniamy Konin. Wszystkie wpłaty dokonywane za pośrednictwem Serwisu będą przeznaczone w całości na działalność kampani wyborczej do dnia 21 października 2018 roku.

§ 3

Wszelkie wpłaty są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 kodeksu cywilnego.

§ 4

Wpłaty darowizn za pomocą serwisu zmieniamykonin.org można dokonywać w następujących formach:
· Płatności online za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
· Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

§ 5

Wpłaty mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wpłata nie może przekraczać 45-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów. Wpłat można dokonywać jedynie w formie przelewu, nie później niż do 20 października 2018 roku. Wszelkie wpłaty po 21 października będą zwracane do odbiorcy.

§ 6

Wszelkie materiały oraz zdjęcia zawarte na stronach www.zmieniamykonin.org chronione są prawem autorskim. Kopiowanie, wykorzystywanie tych danych do jakichkolwiek celów jest zabronione.

§ 7

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Darczyńców są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim i mają charakter poufny. Informujemy, że dane osobowe pozyskiwane są oraz przetwarzane wyłącznie w celu rozliczenia finansowego kampanii wyborczej i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystywane. Zgodnie z w/w. ustawą darczyńca ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

§ 8

Osoby niepełnoletnie nie mogą wysyłać żadnych informacji, składać deklaracji na stronie www.zmieniamykonin.org bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

§ 9

W przydatku jakichkolwiek zmian zasad działania Serwisu KWW Zmieniamy Konin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia stosownych zmian w treści regulaminu.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu wyborczego, a w szczególności Rozdziału 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dziennik ustaw z 2017 r. poz 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz 4, 130 i 138 dostepnego pod adresem internetowym
http://pkw.gov.pl/pliki/1517307863_kodeks_wyborczy_-_2018.pdf

§ 11

Złożenie deklaracji jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacją wszelkich zasad w nim opisanych.

Top
Rozmiar czcionki
Kontrast